Algemene voorwaarden van Sugarcoated

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Sugarcoated: Sugarcoated, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 24406636.
  • De klant: de natuurlijke persoon die aan Sugarcoated opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.
  • Overeenkomst: elke afspraak tussen – Sugarcoated en de klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.
  • Beelden: door Sugarcoated gemaakte producten, ongeacht hoe ze zijn gemaakt of bestaan (Afdrukken, Video’s, digitale beeld bestanden, etc.).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Sugarcoated en op alle overeenkomsten met Sugarcoated.

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als Sugarcoated en de klant dat schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Sugarcoated zijn onbeperkt geldig tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd of een prijswijziging heeft plaatsgevonden.

2.2 Sugarcoated kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte indien de klant kon begrijpen dat sprake was van een vergissing of verschrijving; en als sprake is van een dermate verouderde aanbieding of offerte dat Sugarcoated daar in alle redelijkheid niet meer aan kan worden gehouden.

2.3 Indien Sugarcoated een monster of een model aan de klant heeft getoond, dan is dat een voorbeeld waaraan de klant geen rechten kan ontlenen.

Artikel 3 – Uitvoering werkzaamheden

3.1 Het staat Sugarcoated vrij om de opdracht naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren, en om toeleveranciers of derden in te schakelen voor de uitvoering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.2 Als de klant tijdens of na het uitvoeren van de opdracht veranderingen wil, dan zijn daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

Artikel 4 – Leveringstermijn

4.1 Leveringstermijnen zijn ter indicatie en geen fatale termijnen.

4.2 Als geen leveringstermijn is overeengekomen, dan vindt levering plaats binnen een redelijke termijn.

4.3 Indien een leveringstermijn is overeengekomen en de klant verzoekt om eerder te leveren, dan kan Sugarcoated de overeengekomen vergoeding verhogen, of als eerder leveren niet haalbaar is, de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1 Door Sugarcoated gehanteerde prijzen worden particulier inclusief BTW en zakelijk exclusief BTW aangegeven.

5.2 Additionele kosten, zoals reiskosten, modellenvergoeding, accessoires, materiaalkosten, bezorgkosten, meerwerk, opslag- en transportkosten etc. zijn voor rekening van de klant.

5.3 Sugarcoated vraat een voorschot/aanbetaling a 50% voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst begint.

5.4 Rekeningen dienen bij levering van de Beelden te worden voldaan. Indien is overeengekomen dat een rekening aan de klant wordt gestuurd, dient deze binnen zeven dagen na de levering te worden voldaan.

5.5 Beelden blijven eigendom van Sugarcoated tot de klant volledig heeft betaald. Zie voor verdere uitleg over intellectueel eigendom artikel 6.

5.6 Bezwaren tegen de hoogte van de rekening schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

5.7 Indien Sugarcoated het door de klant verschuldigde bedrag niet tijdig conform artikel 5.4 heeft ontvangen, dan is de klant van rechtswege in verzuim en zonder verdere sommatie wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf zeven dagen na de levering.

5.8 Wanneer de klant niet of niet op tijd betaalt, zijn de daaruit voor Sugarcoated voortvloeiende kosten voor rekening van de klant, daaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom 

6.1 Sugarcoated behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

6.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sugarcoated (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere (commerciele) wijze gebruiken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Sugarcoated is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot vertragingsschade. Sugarcoated is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.

7.2 Indien Sugarcoated aansprakelijk is voor enige door de klant geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de vergoeding die de klant verschuldigd is. De aansprakelijkheid van Sugarcoated is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert.

Artikel 8 – Overmacht 

8.1 Sugarcoated kan niet gehouden worden om de overeenkomst na te komen, als sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan van buiten komende oorzaken waarop Sugarcoated geen invloed heeft, zoals maar niet beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen, stroom- en/of computerstoringen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen.

8.2 Gedurende de periode dat de overmacht-situatie duurt, kan Sugarcoated de nakoming van de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht-situatie meer dan twee maanden duurt of als een fatale termijn is overeengekomen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

8.3 Als Sugarcoated door de overmacht-situatie de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of slechts gedeeltelijk kan nakomen en dat deel (voor de klant) zelfstandig van waarde is en kan worden geleverd, is Sugarcoated gehouden dat deel te leveren en is de klant gehouden dat deel te betalen.

Artikel 9 – Verstoringen en annuleringskosten 

9.1 De klant die de overeenkomst annuleert is afhankelijk van het moment van annuleren gehouden om annuleringskosten aan Sugarcoated te voldoen. Bij annulering.

9.2 Gedurende de periode dat de overmacht-situatie duurt, kan Sugarcoated de nakoming van de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht-situatie meer dan twee maanden duurt of als een fatale termijn is overeengekomen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

9.3 Aanbetalingen storten wij niet retour, hierop zijn onderstaande regels van toepassing;

  • Een boeking kan tot uitsluitend 2 weken voor de geboekte datum per mail worden verzet. In dat geval zal Sugarcoated met de klant tot een nieuwe datum komen.
  • Is de wens de afspraak volledig te annuleren, laat dit ons uiterlijk 2 weken voor de geboekte datum weten, dan geeft Sugarcoated de aanbetaling in de vorm van een cadeaubon retour. Deze is 1 jaar geldig en te besteden bij Sugarcoated.
  • Indien de afspraak minder dan 2 weken van tevoren wordt geannuleerd, vervalt de aanbetaling helaas.

9.4 Sugarcoated kan aanspraak maken op vergoeding van schade en/of gederfde winst.

9.5 Als Sugarcoated op het moment van verzetten/annuleren door de klant al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot het aangaan van overeenkomsten met derden tot het inkopen van zaken, het inhuren van personen, diensten, een of meer locatie(s) of objecten dan worden de kosten die Sugarcoated daarvoor heeft gemaakt bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 – Klachten 

10.1 Klachten dienen binnen 7 dagen na de levering van de Beelden door de klant bij Sugarcoated te worden gemeld. Na het verstrijken van deze periode wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd.

10.2 Sugarcoated reageert binnen veertien dagen op de melding en kan de klant verzoeken de Beelden toe te sturen. In het geval blijkt dat sprake is van technische tekortkomingen zal Sugarcoated in overleg met de klant zorgen voor nieuwe Beelden.

10.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan zal de klant de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, aan Sugarcoated terugbetalen.

Artikel 11 – Privacy en cookies, privacyverklaring 

11.1 Sugarcoated verwerkt persoonsgegevens van haar klant in het kader van de overeenkomst met de klant. Sugarcoated bewaart de gegevens niet en wisselt geen gegevens uit met derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Privacy Verklaring van Sugarcoated staat op haar website.

11.2 Bij bezoek van de website van Sugarcoated worden cookies geplaatst, waarvan de meeste na het verlaten van de website automatisch worden verwijderd, en sommige op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de Privacy Verklaring op de website van Sugarcoated staat alles over cookies.

Artikel 12 – Slotbepalingen 

12.1 Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen Sugarcoateden de klant.

12.2 In geval van een geschil zullen partijen eerst proberen dat in onderling overleg op te lossen, lukt dat niet dan ieder van partijen een beroep op de dan bevoegde rechter doen.